Pride Amsterdam

Legals

Crosses

Privacy Policy

Algemeen beleid

Stichting Pride Amsterdam acht een zorgvuldige omgang met de gegevens van relaties van groot belang. Onder relaties verstaan wij: gebruikers c.q. bezoekers van de website www.pride.amsterdam, waarvan wij tot personen herleidbare informatie verzamelen. Eventueel verkregen persoonlijke gegevens van relaties worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons volledig willen conformeren aan de voorwaarden die de regelgeving stelt.

Vastleggen en verwerken van gegevens

In het kader van de communicatie met u via de website www.pride.amsterdam kunnen – in het kader van onze dienstverlening – persoonsgegevens van u worden gevraagd en door ons worden vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt u verzocht gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren.

In het bijzonder kunnen door ons van u persoonsgegevens worden vastgelegd, indien u op enigerlei wijze door ons aangeboden content, beelden en/of logo’s wenst te verkrijgen c.q. downloaden. De aldus van u verkregen gegevens (naam/organisatie en emailadres) verzamelen wij slechts om inzicht te krijgen in de vraag wie en/of welke instantie betreffende content, beelden en logo’s opvragen en gebruiken. Met de verkregen e-mailadressen zal geen (commerciële) communicatie door ons worden uitgevoerd. Wij maken van uw (persoons)gegevens slechts gebruik ten behoeve van c.q. in het kader van onze serviceverlening en de uitvoering daarvan.

Cookies & cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies. Wij voeren webanalyseservices uit om bij te houden hoe u de website gebruikt, waarbij wij met name het aantal views en pagina’s bekijken met het oog op het optimaliseren van de behoefte van de gebruikers van de website. In dat kader worden geen gegevens van gebruikers (al dan niet door middel van verzameling via cookies) voor commerciële doeleinden verzameld. De door ons uit te voeren webanalyseservices worden met name uitgevoerd om inzicht te verkrijgen op aantallen bezoekers, tijdbesteding of pagina’s en/of het gebruik van de verschillende devices.

Beveiliging gegevens

Stichting Pride Amsterdam maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens bij ons van relaties.

Beperking c.q. blokkering van communicatie

Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie – naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere informatie c.q. de uitvoering onze dienstverlening – kunt u een mail of brief onder vermelding van “blokkering” sturen naar Stichting Pride Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC Amsterdam.

Links naar andere websites

Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij (die geen onderdeel uitmaakt van Stichting Pride Amsterdam). Op het gebruik van dergelijke websites van derden is deze privacyverklaring niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, in dien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid. Indien sprake is van een wijziging, zullen wij dat zo goed mogelijk kenbaar maken via onze communicatie met u.

Vragen

Voor vragen over de inhoud van dit privacystatement kunt u contact opnemen met;
Stichting Pride Amsterdam
Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam

Juridische disclaimer

Hoewel Stichting Pride Amsterdam haar informatie te allen tijde zo actueel mogelijk probeert te houden kan zij niet instaan voor wijzigingen en/of onjuistheden in modellen, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie op deze site. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite, te weten de volledige teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, berusten bij Stichting Pride Amsterdam. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Pride Amsterdam mag niets van deze site verveelvoudigt of openbaar gemaakt worden.

Veiligheid

Onze internetsite worden regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Stichting Pride Amsterdam is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de doorgelinkte internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.